لطفا طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کننده را وارد کنید