ما به طور مداوم در حال ساخت و ساز هستیم.

همیشه چیزی برای بهبود وجود دارد!