فرم مخصوص استخدام کارمندان

این فرم برای همکاری با شرکت مهرساران به صورت استخدامی است .
 • مشخصات فردی

 • سوابق تحصیلی

 • سوابق کاری و حرفه ای

 • محل کارسمتمدت همکاری 
  Add a new row
  این فیلد مخصوص تقاضای شغل کارمندی تمام وقت یا پاره وقت است.

فرم مخصوص پیمانکاران

این فرم برای همکاری با ما به صورت پیمانی و مقاطعه کاری تدوین شده است .
 • تلفنایمیلآدرس 
  Add a new row