فرم مخصوص استخدام کارمندان

این فرم برای همکاری با شرکت مهرساران به صورت استخدامی است .
 • مشخصات فردی

 • سوابق تحصیلی

 • سوابق کاری و حرفه ای

 • محل کارسمتمدت همکاری 
  افزودن یک ردیف جدید
  این فیلد مخصوص تقاضای شغل کارمندی تمام وقت یا پاره وقت است.

فرم مخصوص پیمانکاران

این فرم برای همکاری با ما به صورت پیمانی و مقاطعه کاری تدوین شده است .
 • تلفنایمیلآدرس 
  افزودن یک ردیف جدید